Menu

Jugend - Club des Jeunes

Gegrënnt juff de Club des Jeunes Huldang den 15. November 1970. Di ischt Veräinsstatuten juffen den 24. Februar 1971 opgesatt. Di jonk Huldanger wollten een eigene Veräin, sich regelméissig de Weekend treffen o gemeinsam Manifestatiounen plangen.

X