Menu

Gesank- Chorale Ste Cécile - Massen

Den 2.Oktober 1932 juff de Gesankveräin Ste Cécile beim Knauf gegrënnt.

1940 juffen o Frauenstëmmen on de Veräin opgeholt, su datt d’Chorale Ste Cécile bis hokt ee gemöschten Kouer ass.

1948 juff beschloss ee Veräinssall ze bauen om däm sich d’Sänger ee gouden Naam mat hirem Theaterspillen gemat hann.

Fréier hat de Gesank hauptsächlich Massen, Begräfnisser on Huchzekte gesongen. On däne letze paar Joër as de Répertoire vill vergriessert jiänn on et sënn o auswärtig Optrëtter dobéi kommen, wegder juffen Concerten fir Télévie, Radiosmassen on Sängertreffen organiseert.

2008 hat d’Chorale Ste Cécile hiren 75. Geburtsdag geféiert.

Massen Huldang

X